Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mrwhitening.com

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mrwhitening.com jest prowadzony przez Cosmetic Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000791440, NIP 5252792888.
 2. Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktowe:
  -adres: 

Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

 -adres poczty elektronicznej: support@mrwhitening.com
 -numer telefonu: +48 510-188-316 (opłata zgodnie z taryfą Państwa operatora)

 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawi się któryś z wymienionych niżej terminów należy przez niego rozumieć:

-Cosmetic Solutions: Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000791440, NIP 5252792888.

-sklep internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Cosmetic Solutions dostępny pod adresem internetowym www.mrwhitening.com

-Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy zastrzeżeniu , iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego.

-polityka prywatności: polityka prywatności Cosmetic Solutions, dostępna pod adresem internetowym www.mrwhitening.com

-konto Klienta: wirtualne konto, utrzymywane na serwerach Cosmetic Solutions umożliwiające Klientowi skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności sklepu internetowego

-dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

-Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Cosmetic Solutions przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 

 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mrwhitening.com, w szczególności zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, zasady wykonywania tych umów, a także zasady postępowania reklamacyjnego. 
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Cosmetic Solutions w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. 
 3. Aby w pełni korzystać ze sklepu internetowego należy spełnić minimalne wymagania techniczne. Są to:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu
 2. Właczona obsługa JavaScript i plików cookies
 3. Korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych, w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz, licząc od aktualnej: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer/Edge, Safari, Opera.
 4. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail)
 1. Aby zapewnić największe bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych za pośrednictwem sklepu komunikatów i danych, Cosmetic Solutions korzysta z odpowiednich do stopnia zagrożenia środków technicznych i organizacyjnych. Bezpieczeństwo transmisji danych za pośrednictwem sklepu internetowego jest zapewnione poprzez stosowanie protokołu SecureSocketLayer (SSL).
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza zgodę Klienta na: 
 1. korzystanie ze sklepu wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem, polityką prywatności oraz obowiązującym prawem
 2. Korzystanie ze sklepu wyłącznie zgodnie z dobrymi obyczajami
 3. Korzystanie ze sklepu wyłącznie w sposób niezakłócający jego działania
 4. Korzystania ze sklepu wyłącznie na użytek osobisty
 5. Powstrzymania się od dystrybucji treści niezgodnych z prawem
 1. Cosmetic Solutions umożliwia Klientom rejestrację w sklepie internetowym, tj. utworzenie i utrzymanie konta Klienta w serwisie www.mrwhitening.com
 2. Utworzenie konta Klienta umożliwia Klientom korzystanie z dodatkowych funkcjonalności sklepu internetowego. 
 3. Utworzenie konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Zawieranie umów sprzedaży poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest możliwe również bez utworzenia konta Klienta. Konto Klienta umożliwia jednak sprawdzenie stanu aktualnego zamówienia w specjalnie przygotowanym panelu Klienta.
 5. Utworzenie konta Klienta może odbyć się samodzielnie na stronie www.mrwhitening.com lub przy składaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Utworzenie konta Klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zakłada podanie własnego adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz stworzenia hasła. Utworzenie konta Klienta możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, polityki prywatności Cosmetic Solutions, a także wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych wymaganych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do złożenia zamówienia- zawarcia umowy sprzedaży. 
 7. Po utworzeniu konta Klienta, Klient może zalogować się na nie w sklepie internetowym. 
 8. Klient może w każdej chwili nieodpłatnie zażądać usunięcia konta Klienta wraz z przetwarzanymi z nim danymi, żądanie takie należy kierować listownie na adres wskazany w punkcie 2. niniejszego regulaminu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@mrwhitening.com. Żądanie takie musi zawierać wskazanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) przypisanej do konta, co do którego Klient zgłasza żądanie usunięcia.
 9. Cosmetic Solutions zastrzega sobie prawo do zaprzestania utrzymywania konta Klienta z ważnych przyczyn w razie korzystania przez Klienta z konta Klienta z naruszeniem punktu 8. niniejszego regulaminu.
 10. Klient może dokonać zakupu asortymentu aktualnie oferowanego w sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia na stronie www.mrwhitening.com
 11. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i przez cały rok.
 12. Zamówienie może zostać przez Klienta złożone wyłącznie, jeśli Klient zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu, warunki polityki prywatności Cosmetic Solutions.
 13. Podanie danych wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży jest konieczne dla sfinalizowania zamówienia. Dane obligatoryjne do skompletowania zamówienia są oznaczone jako takie w formularzu zamówienia. Klient musi jednocześnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych oznaczonych jako obligatoryjne w formularzu zamówienia. Podanie tych danych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych, które nie są w formularzu zamówienia oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 14. Aby sfinalizować zamówienie i zawrzeć umowę sprzedaży Klient powinien za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mrwhitening.com skompletować wybrane przez siebie zamówienie, wypełnić formularz zamówienia przy zastrzeżeniu punktu 21. niniejszego regulaminu, wybrać sposób doręczenia towaru, wybrać miejsce doręczenia towaru, sposób płatności a następnie potwierdzić wybrane zamówienie za pomocą przycisku “potwierdzam zakup”. Naciśnięcie przycisku “potwierdzam zakup” oznacza zawarcie umowę sprzedaży pomiędzy Klientem a Cosmetic Solutions i wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.
 15. Kompletowanie zamówienia w sklepie internetowym odbywa się przy pomocy funkcjonalności serwisu oznaczonej jako “koszyk”. Klient dodaje wybrane towary w dowolnie wybranej ilości do “koszyka”, zgodnie z ich opisem w sklepie internetowym. Po naciśnięciu przycisku “do kasy” bądź “zamawiam” artykuły z “koszyka” zostaną przeniesione do zainicjowanej procedury zamówienia. 
 16. Klient posiadający konto Klienta po zalogowaniu na nie może złożyć zamówienie w sklepie internetowym przy jego wykorzystaniu. 
 17. Klient przy każdym zamówieniu jest informowany za pośrednictwem sklepu internetowego o całkowitych kosztach, które zobowiązany jest zapłacić. Obejmują one cenę towaru, należne podatki i koszt dostarczenia towaru do Klienta.
 18. Klient ma prawo modyfikować zamówienie w dowolnej chwili, aż do momentu przyciśnięcia przycisku “potwierdzam zakup”. 
 19. Klient składa zamówienie naciśnięciem przycisku “potwierdzam zakup”. Rodzi to obowiązek zapłaty. 
 20. Klient poprzez naciśnięcie przycisku “potwierdzam zakup” składa zgodnie z prawem Cosmetic Solutions ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Cosmetic Solutions w prowadzonym przez Cosmetic Solutions sklepie internetowym. 
 21. Klient po naciśnięciu przycisku “potwierdzam zakup” otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie swojego zamówienia wraz z przyporządkowanym indywidualnym numerem zamówienia. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Cosmetic Solutions zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta tej wiadomości elektronicznej. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Cosmetic Solutions zostaje utrwalona niniejszym regulaminem, polityką prywatności Cosmetic Solutions i działaniami Klienta w sklepie internetowym prowadzonym przez Cosmetic Solutions.
 22. Klient, który zdecydował się na płatność z góry zobowiązany jest opłacić całkowity koszt zamówienia w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości opisanej w punkcie 29. niniejszego regulaminu. Zgodnie z obowiązującym prawem Klient, który zdecydował się na płatność z góry ma możliwość odstąpienia od umowy.
 23. Klient, który zdecydował się na płatność przy odbiorze, tj. przesyłkę za pobraniem, zobowiązany jest opłacić całkowity koszt zamówienia przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówienie ze sklepu internetowego.
 24. Klient, który zdecydował się na płatność przy odbiorze, tj. przesyłkę za pobraniem, zgodnie z obowiązującym prawem może odstąpić od umowy.
 25. Towary prezentowane w sklepie internetowym mają ceny wyrażone w PLN oraz są cenami brutto, tj. zawierają należne podatki. 
 26. Ceny towarów podane na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru do Klienta. Koszt dostarczenia towaru do klienta jest widoczny przy zamówieniu i różni się w zależności od osobistego wyboru Klienta, tj. Formy dostawy. Przy składaniu zamówienia zawsze widoczny jest całkowity koszt zamówienia zgodnie z punktem 25. niniejszego regulaminu.
 27. Ostateczna i wiążąca cena wybranych produktów, tj. całość kwoty zamówienia zgodnie z punktem 25. niniejszego regulaminu również jest kwotą wyrażoną w PLN i zawierającą wszystkie należne podatki. Jest to cena wiążąca. 
 28. Formy płatności aktualnie dostępne w sklepie internetowym to karty płatnicze VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za zamówienie złożone przez Klienta partą Cosmetic Solutions dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty Klienta. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 29. Za zamówienie opłacone z góry w myśl punktu 30. przy użyciu karty uważa się takie, co do którego została uzyskana pozytywna autoryzacja transakcji. 
 30. Oferowane przez Cosmetic Solutions w sklepie internetowym towary są dostarczane do Klientów w dni robocze.
 31. Do każdego zamówienia potwierdzonego za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Cosmetic Solutions dołączony będzie paragon obejmujący przedmiot zamówienia.
 32. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów ceł i podatków związanych ze zwrotem towaru.
 33. Cosmetic Solutions w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu odstąpienia przez Klienta od umowy, całą płatność wpłaconą przez Klienta. 
 34. Bieg terminu w którym możliwe jest zgodne z prawem odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Cosmetic Solutions. 
 35. Klient może odstąpić od umowy informując o tym Cosmetic Solutions za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: support@mrwhitening.com, bądź pisemnie na adres Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa z dopiskiem “Zwrot”. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez wyrażenie oświadczenia woli Klienta. 
 36. Do zachowania terminu o którym mowa w punkcie 42. niniejszego regulaminu wystarczające jest wysłanie przez Klienta oświadczenia woli o którym mowa w punkcie 43. niniejszego regulaminu przed upływem terminu wskazanego prawem umożliwiającego odstąpienie od umowy. 
 37. Cosmetic Solutions zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności Klienta do momentu otrzymania od Klienta zwracanego towaru lub do momentu otrzymania od klienta potwierdzenia wysłania do Cosmetic Solutions zwracanego towaru- którekolwiek zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 38. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem działalności innej niż taka, która jest niezbędna dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 39. Cosmetic Solutions uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 5. Ustawy o prawach konsumenta wyłącza prawo do zwrotu użytych przez Klienta towarów, jeśli ich zwrot nie jest możliwy ze względów higienicznych i ochrony zdrowia. Postanowienie to nie narusza prawa Klienta do zwrotu towaru wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.
 40. Cosmetic Solutions dokłada wszelkich starań aby dostarczyć swoim Klientom oferowane towary bez żadnych wad fizycznych i prawnych. Cosmetic Solutions ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towaru zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnymi Kodeksu cywilnego. 
 41. Reklamacja może zostać przez Klienta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: support@mrwhitening.com, bądź pisemnie na adres Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja”. 
 42. Cosmetic Solutions w celu usprawnienia procesu reklamacji uprzejmie prosi o załączenie w zgłoszeniu opisanym w punkcie 49. danych umożliwiających rozpoczęcie procesu reklamacyjnego oraz zidentyfikowanie transakcji Klienta, w szczególności imienia i nazwiska Klienta, adresu zamieszkania klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta [jeśli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną], datę nabycia towaru, reklamowany produkt, dokładny opis wady reklamowanego produktu, datę stwierdzenia przez Klienta opisywanej wady oraz żądanie Klienta, jak i preferowany przez Klienta sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji przez Cosmetic Solutions. Do zgłoszenia prosimy dołączyć dowód zakupu, tj. np. kopia paragonu, faktury. Sugerowana w punkcie 50. niniejszego regulaminu treść reklamacji jest wyłącznie proponowaną. Użycie jej przez Klienta jest dobrowolne i nie wpływa na skuteczność zgłaszanej reklamacji. Klient może dobrowolnie sporządzić własną reklamację, co nie wpłynie na jej skuteczność.
 43. Klient korzystający z przysługującego mu prawa rękojmi jest zobowiązany na koszt Cosmetic Solutions dostarczyć wadliwy towar na adres Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja”. 
 44. Cosmetic Solutions rozpatrzy wniesioną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Sposób rozpatrzenia reklamacji przez Cosmetic Solutions zostanie zakomunikowany Klientowi zgodnie z jego wolą wyrażoną w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 45. Klient może zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń jak i zasadach dostępu do tych procedur w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 46. Klient może skorzystać również z bezpłatnej pomocy w rozwiązaniu sporu pomiędzy Nim a Cosmetic Solutions oferowanej przez organizacje społeczne takie jak Federacja Konsumentów prowadząca swoją stronę internetową pod adresem www.federacja-konsumentow.org.pl
 47. Klient może również skorzystać z pomocy Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Na stronie internetowej www.konsument.gov.pl dostępne są adresy tych instytucji.
 48. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Cosmetic Solutions: zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Cosmetic Solutions przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu, a także uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 49. 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej to www.wiih.org.pl/index/php?id=125 Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 50. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 51. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.Adres internetowy platformy ODR to www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 52. Klient może dobrowolnie skorzystać z przysługujących mu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Jest to możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i wymaga zgody obu stron na postępowanie. Cosmetic Solutions wyraża zgodę na podjęcie próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. 
 53. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym prowadzonym przez Cosmetic Solutions nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)
 54. Cosmetic Solutions przestrzega wszelkich praw przysługującym Klientóm przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 55. Niniejszy regulamin jest dostępny powszechnie i nie odpłatnie na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mrwhitening.com/regulamin. Regulamin ten może być utrwalany, powielany i odtwarzany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wybranego przez Klienta. 
 56. Cosmetic Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn prawnych bądź organizacyjnych. Każdy Klient posiadający konto Klienta zostanie poinformowany przez Cosmetic Solutions za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres przypisany do konta o zmianie regulaminu na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Klient ma wtedy prawo do akceptacji bądź odmowy akceptacji nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu wiąże się z wycofaniem zgody Klienta na przetwarzanie jego danych i zaprzestaniem utrzymywania konta Klienta. Jednocześnie zmieniony regulamin będzie prezentowany na stronie www.mrwhitening.com przez co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. 
 57. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 58. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2019r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium