Regulamin konkurs

Regulamin Konkursu „Mr.Whitening & Viva_a_viva”

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady konkursu „Mr.Whitening & Viva_a_viva” (dalej: „Konkurs”) organizowanego przez COSMETIC SOLUTIONS sp. z o.o., spółkęz siedzibą 
  w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 791440, REGON 383669947, NIP: 5252792888, 
  o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł (dalej: „Organizator”) oraz warunki udziału 
  w Konkursie.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w portalu społecznościowym Instagram (http://www.instagram.com) na profilu Karoliny Wójcik (dalej: „Ambasadorka”) o nazwie „viva_a_viva” (https://www.instagram.com/viva_a_viva/?hl=pl) (dalej: „Profil Ambasadorki”).
 3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się 
  z postanowieniami Regulaminu i akceptacja jego postanowień. Wykonanie zadania konkursowego określonego w § 3 Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.

 

 • 2.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące wymagania (dalej: „Uczestnik”):
 3. ukończyła 13 lat i posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie wskazanym w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. (Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, przesyła Organizatorowi skan pisemnej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie wskazanym w Polityce prywatności, na adres e-mail linda@mrwhitening.comnajpóźniej w dniu wykonania zadania konkursowego określonego w § 3 Regulaminu);
 4. posiada publiczne konto w Serwisie Instagram (konto musi pozostawać publiczne co najmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu);
 5. jest użytkownikiem portalu Instagram obserwującym profil „mrwhitening” (https://www.instagram.com/mrwhitening/?hl=pl);
 6. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 
 8. Udział w Konkursie w imieniu osoby trzeciej jest niedopuszczalny. 
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 10. W ramach Konkursu  zabronione jest tworzenie treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 
  o charakterze pornograficznym, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających dobra osobiste osób trzecich (w szczególności prawo do wizerunku) oraz przysługujące im prawa własności intelektualnej, a także treści promujące podmioty konkurencyjne wobec Organizatora. 
 11. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału Konkursie lub odmówić przyznania mu nagrody wskazanej w § 4 Regulaminu w przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika lub podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych i informacji wymaganych na podstawie Regulaminu.

 

 • 3.

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Konkurs trwa przez okres 10 dni, od 13.06. 2020 roku, do 23.06.2020 roku.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego postanowienia i spełnić warunki w nim wskazane, oraz wykonać zadanie konkursowe. 
 3. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez Uczestnika w terminie wskazanym 
  w ustępie 1 powyżej, pod postem na Profilu Ambasadorki, w którym zostanie ogłoszony Konkurs komentarza zawierającego odpowiedź na pytanie: „Co sprawia, że uśmiech pojawia się na Twojej twarzy?” (dalej: „Odpowiedź konkursowa”).
 4. Odpowiedź konkursowa musi być rezultatem własnej twórczości Uczestnika i nie może zawierać treści, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu. 
 5. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną liczbę Odpowiedzi konkursowych. 
 6. Odpowiedzi konkursowe Uczestników zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”) pod kątem ich oryginalności, kreatywności i zgodności z tematem Konkursu.
 7. Odpowiedź konkursowa, która po opublikowaniu została usunięta przez Uczestnika albo poddana edycji zostaje wykluczona z Konkursu i nie jest poddawana ocenie Komisji.
 8. Spośród Odpowiedzi konkursowych Uczestników Komisja wyłoni 5 (pięć) najlepszych (tj. najbardziej oryginalnych, kreatywnych i zgodnych z tematyką Konkursu) Odpowiedzi konkursowych opublikowanych przez 5 (pięciu) różnych Uczestników (dalej: „Laureaci”). 
 9. Wyniki Konkursu, w tym informacje o Laureatach i zajętych przez nich miejscach, zostaną opublikowane w dniu 24.06.2020 roku w formie komentarza pod postem lub Instastory na Profilu Ambasadorki.
 10. Decyzje Komisji w zakresie wyłonienia Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 • 4.

Nagrody konkursowe

 

 1. W zależności od zajętego miejsca Laureatom zostaną przyznane następujące nagrody (dalej: „Nagrody konkursowe” lub „Nagroda konkursowa”):
 2. Laureat pierwszego miejsca otrzyma bon o wartości 1000 (jeden tysiąc) złotych na zakupy w perfumeriach Sephora (Sephora Polska sp. z o.o.);
 3. Laureat drugiego miejsca otrzyma bon o wartości 500 (pięćset) złotych na zakupy 
  w perfumeriach Sephora (Sephora Polska sp. z o.o.);
 4. Laureat trzeciego i czwartego miejsca otrzyma aparat fotograficzny Instax Mini 9;
 5. Laureat piątego miejsca otrzyma zestaw do wybielania zębów Mr.Whitening.
 6. Każdy z Laureatów może otrzymać tylko jedną Nagrodę konkursową.
 7. W przypadku, gdy z tytułu uzyskanej przez Laureata Nagrody konkursowej powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), Organizator przyzna Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną, z której zostanie potrącony ww. zryczałtowany podatek dochodowy.Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie wypłacona (wydana) Laureatowi lecz zostanie pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o PIT z tytułu łącznej wartości nagród (tj. Nagrody konkursowej i dodatkowej nagrody gotówkowej) wygranych w Konkursie przez Laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o PIT, wpłaci należny podatek (w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody konkursowej i dodatkowej nagrody gotówkowej) do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Laureata. 
 8. Nagroda konkursowa nie podlega wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 9. Laureat nie może przenieść praw z wygranej Nagrody konkursowej ani dodatkowej nagrody gotówkowej na osoby trzecie.
 10. Warunkiem otrzymania Nagrody konkursowej jest przesłanie przez Laureata na adres e-mail Organizatora (linda@mrwhitening.com) swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu do wysyłki Nagrody konkursowej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 
 11. Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody konkursowej w przypadku:
 12. uchybienia warunkom lub terminom wskazanym w ust. 6 powyżej;
 13. niezgodności oświadczenia przedstawiciela ustawowego ze stanem rzeczywistym lub sfałszowania takie oświadczenia. 
 14. Nagrody konkursowe, które nie zostały odebrane oraz Nagrody konkursowe, których nie wydano na skutek wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 15. Wysyłka Nagrody konkursowej jest możliwa jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.

 

 • 5.

Wizerunek Uczestnika

 

 1. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi i Ambasadorce zgody na wykorzystanie jego wizerunku w postaci zdjęcia profilowego wykorzystywanego przez Uczestnika na portalu Instagram. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika może polegać na:
 2. opublikowaniu tego wizerunku obok Odpowiedzi konkursowej danego Uczestnika;
 3. opublikowaniu tego wizerunku na Profilu Ambasadorki lub profilu Organizatora w portalu Instagram, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie. 
 4. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystywany w zestawieniu z wizerunkami innych Uczestników Konkursu oraz zostać opatrzony tekstowym komentarzem dotyczącym przebiegu Konkursu. 
 5. Organizator zobowiązuje się nie będzie wykorzystywać wizerunku Uczestnika w sposób niezwiązany z Konkursem ani naruszający jego dobra osobiste. 
 6. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje udzielona nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 7. Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, zobowiązany jest przesłać Organizatorowi na adres e-mail: linda@mrwhitening.comskan pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie, najpóźniej w dniu wykonania zadania konkursowego określonego w § 3 Regulaminu.

 

 • 6. 

Reklamacje

 

 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:
 3. imię i nazwisko Uczestnika;
 4. adres do korespondencji;
 5. dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje mogą być składane nie później, niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia do siedziby Organizatora, znajdującej się pod adresem: COSMETIC SOLUTIONS sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 7. Pisemnej odpowiedzi na reklamację Organizator udziela nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie. 
 8. Reklamacje niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Organizator może pozostawić bez rozpoznania. 

 

 • 7.

Ochrona danych osobowych

 

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników wskazane są w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.

 

 • 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram lub Facebook ani z nimi związany. Uczestnik zwalnia ww. serwisy z wszelkiej odpowiedzialności w pełnym zakresie, wzwiązku z czym nie odpowiadają one wobec Uczestnika za przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagród konkursowych.
 2. Załącznik do Regulaminu w postaci Polityki prywatności stanowi integralną część Regulaminu. 
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.mrwhitening.com/pl/i/Regulamin-konkurs/25 oraz w siedzibie Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu. 

 

Polityka stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”) i jest jego integralną częścią. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, czyli COSMETIC SOLUTIONS sp. z o.o., spółka z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 791440, REGON 383669947, NIP: 5252792888 (dalej: „Administrator” lub „my”).

 

Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: linda@mrwhitening.com

 

Środki ochrony danych osobowych

 

Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Ponadto Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane były zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Aby zapewnić Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Konkursie, przetwarzamy ich dane osobowe 
w celach wyszczególnionych poniżej, opartych na wskazanych podstawach prawnych.

 

 • Udział w konkursie (m.in. ocena Odpowiedzi konkursowej oraz przyznanie Nagród konkursowych) wymaga przetwarzania przez Organizatora następujących danych osobowych: nazwy profilu Uczestnika w portalu Instagram, wizerunku (jeśli jest on wykorzystywany jako tzw. zdjęcie profilowe), imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, a także adresu zamieszkania i adresu do wysyłki Nagrody konkursowej. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Zgodnie z ww. przepisem Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeśli uzyskał zgodę osoby, której dotyczą dane na ich przetwarzanie. Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie ww. danych osobowych skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Konkursie). 

 

 • Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (np. tworzenia odpowiednich rejestrów)wymaga przetwarzania następujących danych osobowych:imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego, w tym przypadku obowiązku realizacji uprawnień wynikających z RODO, a także wykazania zgodności przetwarzania danych z przepisami ww. rozporządzenia. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wskazanego celu, w tym  prawidłowej realizacji uprawnień Uczestników wynikających z RODO. 

 

 • Spełnianie obowiązków wynikających z prawa podatkowego (m.in. rozliczenie podatku dochodowego naliczonego w związku z wydaniem Nagrody konkursowej) wymaga przetwarzania następujących danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych.

 

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (w tym rozpatrywanie reklamacji) wymaga przetwarzania danych osobowych w postaci imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania lub adresów do korespondencji. Przetwarzanie tych danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z organizacją Konkursu. 

 

Planowany okres przechowywania danych osobowych

 

Planujemy przechowywać dane osobowe Uczestników przez następujące okresy:

 

1)     do czasu zakończenia Konkursu i wydania Nagród konkursowych lub cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem Uczestnika w konkursie;

2)     5 lat – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych;

3)     do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Profilowanie

 

Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Uczestników w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne: Ambasadorka, użytkownicy portalu Instagram (w szczególności w przypadku Laureatów), biuro rachunkowe, firma kurierska. Ponadto, dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 

1)     prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Uczestnika są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

2)     jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Uczestnik ma prawo zażądać ich sprostowania;

3)     w pewnych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

4)     w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, Uczestnik ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

5)     w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, Uczestnik prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres linda@mrwhitening.com, Cosmetic Solutions Sp. Z o.o., Twarda 18, 00-105 Warszawa, jednak nie będzie mieć to wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne dla zapewnienia Uczestnikowi udziału w Konkursie skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu;

6)     jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, Uczestnik ma prawo zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

7)     prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora; w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe dotychczas przetwarzane na wskazanej podstawie prawnej; 

8)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub chcesz skorzystać z ww. przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres: linda@mrwhitening.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium